CENIK


V primeru sklenitve pogodbe so storitve brezplačne za:

-       oglede nepremičnin, za oglaševanje na naši internetni strani in v časopisih,

-       pravno  svetovanje strankam pri prometu z nepremičninami in za svetovanje na drugih področjih povezanih s poslovanjem z nepremičninami,

-       pripravo osnutkov pogodb, katere predmet je nepremičnina,

-       priskrbo zemljiško knjižnih izpiskov, mapnih kopij in vseh drugih listin, potrebnih za sklenitev pogodbe,

-       zastopanje v davčnem postopku, sodelovanje pri prevzemu nepremičnine in za sestavo zapisnika ter za prepis komunalnih priključkov.

 

Višina plačila za posredovanje in za plačilo dodatnih storitev nepremičninska družba in naročitelj dogovorita s pogodbo o posredovanju v skladu z določbami iz točke 4. in 5. Splošnih pogojev poslovanja pri posredovanju z nepremičninami.

 

CENIK DODATNIH STORITEV POSLOVANJA

 

V primeru pisnega naročila, v primeru, ko gre za povrnitev stroškov iz 6. točke Splošnih pogojev in v primeru nepoštenih ravnanj naročitelja iz 13. točke Splošnih pogojev  se storitve:

-       za ustno pravno svetovanje s področja prometa z nepremičninami  ali na drugem področju, povezanih s poslovanjem z nepremičninami, ki je bilo za stranko opravljeno,

-       za pregled listin in druge dokumentacije, za pridobitev manjkajočih listin, za pogajanje in usklajevanje pri nakupu ali prodaji med strankami za vsake začete pol ure obračunajo v višini 32,00 EUR,

-       za pisno pravno mnenje in za izdelavo poročil obračuna za vsako stran v višini 32,00 UER,

-       za sestavo enostavne predpogodbe ali pogodbe 200,00 EUR,

-       za sestavo zahtevne predpogodbe ali pogodbe 350,00 EUR,

-       za sestavo drugih listin se obračuna za vsake začete pol ure dela 32,00 EUR,

-       za priskrbo zemljiško knjižnih izpiskov, mapnih kopij, posestnih listin in druge dokumentacije se obračuna za vsak izpisek oz. dokument  9,00 EUR,

-       za pripravo oglasa 32,00 EUR,

-       za stroške oglasov po dejanskih stroških,

-       za hrambo listin 32,00 EUR,

-       za ogled nepremičnine na območju MOL 46,00 EUR + prevozni  stroški,

-       za ogled nepremičnine izven območja MOL 128,00 EUR + prevozni stroški,

-       upravne takse, sodne takse, notarski stroški, stroški sodnega cenilca, geodetske storitve se obračunajo po dejanskih stroških,

-       obračunajo se tudi prevozni stroški v zvezi z opravljeno storitvijo.

 

Po 1. odst. 94 člena ZDDV-1 družba ni zavezanec za DDV.

 

Ljubljana, maj 2015