SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA PRI POSREDOVANJU V PROMETU Z NEPREMIČNINAMI


POGODBA d.o.o., Krivec 6, 1000 Ljubljana  matična št. 2302489000ča v Ljubljani, ki jo zastopa direktor Goro Gorjan (v nadaljevanju: Nepremičninska družba) na podlagi Zakona o nepremičninskem posredovanju (Ur.l. RS, št. 72/2006, s spremembami) sprejme naslednje  Splošne pogoje poslovanja pri posredovanju v prometu z nepremičninami

 

1.UVODNE DOLOČBE

1.1. S Splošnimi pogoji poslovanja pri posredovanju v prometu z nepremičninami (v nadaljevanju: Splošni pogoji) se urejajo pravna razmerja med nepremičninsko družbo in naročiteljem.

1.2. Splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe o posredovanju, ki jo nepremičninska družba sklene z naročiteljem. Sestavni del vsake pogodbe o posredovanju sta tudi vsakokratni veljavni cenik storitev nepremičninske družbe in kopija zavarovalne police.

1.3. V primeru, da pogodba o posredovanju vsebuje določila, ki so v nasprotju s temi Splošnimi pogoji, prevladajo določila pogodbe o posredovanju.

1.4. Nepremičninska družba je sprejela zavezo o spoštovanju Kodeksa dobrih poslovnih običajev v prometu  z nepremičninami, ki ga je  dne 30.08.2011 sprejelo Združenje družb za nepremičninsko posredovanje pri GZS  Zbornici za poslovanje z nepremičninami (avgust 2011).

 

2. POMEN IZRAZOV

2.1. V teh Splošnih pogojih uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:

- Nepremičninski posrednik je fizična oseba, ki za nepremičninsko družbo opravlja posle posredovanja na podlagi pogodbe o zaposlitvi oziroma drugi pravni podlagi,  s pridobljeno licenco pristojnega ministrstva za opravljanje poslov posredovanja in je vpisana v imenik nepremičninskih posrednikov pri pristojnem ministrstvu.

- Posredovanje v prometu z nepremičninami  pomeni opravljanje registrirane pridobitne dejavnosti posredništva v prometu z nepremičninami, pri čemer posamezni posli posredovanja v prometu z nepremičninami obsegajo vse dejavnosti pri  vzpostavljanju stika med naročiteljem in tretjo  osebo ter pri pogajanjih in pripravah za sklenitev pogodb, katerih predmet je določena nepremičnina, kot so kupna, prodajna, najemna, zakupna ali druga pogodba za določeno nepremičnino.

- Naročitelj  je fizična ali pravna oseba, ki z nepremičninsko družbo sklene pogodbo o posredovanju, in za katero nepremičninska družba opravlja storitve posredovanja v prometu z  nepremičninami.

- Tretja oseba  je oseba, ki jo nepremičninska družba poskuša spraviti v stik z naročiteljem, da bi se z njim pogajala za sklenitev pogodbe, katere predmet je nepremičnina.

- Naročiteljevi ožji družinski člani  so naročiteljev zakonec ali oseba, s katero naročitelj živi v zunajzakonski skupnosti, v skladu s predpisi o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, njuni otroci oziroma posvojenci, starši in posvojitelji ter osebe, ki jih je po zakonu dolžan preživljati.

- Pogodba o posredovanju  je pisna pogodba, ki jo skleneta nepremičninska družba in naročitelj ter s katero se nepremičninska družba zavezuje,  da si bo prizadevala najti in spraviti v stik naročitelja s tretjo osebo, ki se bosta pogajala za sklenitev določene pogodbe, katere predmet je nepremičnina, naročitelj pa se zavezuje, da bo nepremičninski družbi plačal za posredovanje, če bo pogodba sklenjena.

- Pogodba, katere predmet je nepremičnina, je kupna, prodajna, najemna, zakupna ali druga pogodba za določeno nepremičnino, pri sklenitvi katere posreduje nepremičninska družba.

- Nepremičnina je v pogodbi  o posredovanju opredeljena nepremičnina.

 

3. STORITVE POSREDOVANJA

3.1. Nepremičninska družba opravlja storitve posredovanja pri:

- prodaji ali nakupu nepremičnine,

- oddaji, najemu, zakupu ali

- drugi pogodbi, katere predmet je nepremičnina.

3.2.V storitvah posredovanja iz točke 3.1., so zajeti zlasti naslednji posli, ki jih nepremičninska družba opravi za naročitelja, če in kolikor to narekujejo okoliščine posameznega posla:

- sprejem naročila za posredovanje pri pravnih poslih, katerih predmet je določena nepremičnina, kot so kupna, prodajna, najemna, zakupna ali druga pogodba za določeno nepremičnino;

- ugotavljanje istovetnosti naročitelja z vpogledom v osebni dokument in javne evidence;

- pridobivanje kontaktnih informacij o naročitelju za namen spravljanja v stik s tretjo osebo (osebno ime/firma, naslov/sedež, telefon, faks, elektronska pošta, ipd..);

-pridobivanje osebnih podatkov oz. identifikacijskih podatkov naročitelja ali tretje osebe za pripravo zapisa pogodbe katere predmet je nepremičnina (osebno ime/firma, naslov/sedež, matična, davčna številka, številka osebnega računa oz. transakcijskega računa);

- priprava pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami z določitvijo obsega storitev posredovanja, predloga višine plačila za  posredovanje, pogojev plačila in drugih sestavin v skladu z zakonom, ki ureja nepremičninsko posredovanje;

- pojasnilo naročitelju in tretji osebi o tržnih razmerah, pomembnih za določitev cene nepremičnine oziroma najemnine;

- seznanitev naročitelja in tretje osebe z vsebino predpisov, ki so pomembni za veljavno sklenitev pogodbe, za katero posreduje;

- seznanitev naročitelja in tretje osebe z višino in vrsto davčnih obveznosti, morebitnih stroškov notarskih opravil, stroškov vpisa v zemljiško knjigo in morebitnih drugih stroškov v zvezi s sklenitvijo  pogodbe;

- ugotovitev dejanskega stanja nepremičnine s skrbnim ogledom nepremičnine;

- ugotovitev informacijsko-telekomunikacijske in komunalne opremljenosti nepremičnine ter pregled urejenosti okolice in ugotavljanje ostalih značilnosti nepremičnine;

- ugotovitev pravnega stanja nepremičnine na  podlagi podatkov iz uradnih evidenc in javnih knjig (zlasti zemljiške knjige, zemljiškega katastra, katastra stavb oziroma, če nepremičnina ni vpisana v zemljiški knjigi, na podlagi listin, ki izkazujejo obstoj lastninske pravice, drugih stvarnih in  obligacijskih pravic ter ostalih pravnih dejstev);

- pisno obveščanje  naročitelja in tretjih oseb o očitnih stvarnih napakah ter pravnih napakah, ugotovljenih pri pregledu dejanskega in pravnega stanja nepremičnine;

- seznanitev naročitelja in tretje osebe s tveganji, ki  izhajajo iz neurejenega pravnega stanja nepremičnine, zlasti pravic tretjih oseb na nepremičnini, javnopravnih omejitev ipd.;

- pripravo ustrezne oglaševalske strategije in izvedbo običajnega oglaševanja nepremičnine;

- seznanitev tretje osebe z nepremičnino in s ključnimi lastnostmi nepremičnine, organizacija in vodenje ogledov v prisotnosti naročitelja, organizacija sestankov med naročiteljem in tretjo osebo, posredovanje kontaktnih podatkov, ki jih v pogodbi o posredovanju opredeli posameznik, na katerega se podatki nanašajo, tretji osebi oz.  naročitelju, kadar oba izkažeta resno zanimanje za pogajanje za sklenitev pogodbe, katere predmet je nepremičnina;

- sprotna in ažurna telefonska, pisna in spletna komunikacija z naročiteljem in tretjimi osebami in sprotno informiranje naročitelja glede opravljenih storitev posredovanja v prometu z nepremičninami;

- sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev  pogodbe, za katero nepremičninska družba posreduje;

- priprava osnutka pogodbe, katere predmet je  nepremičnina;

- priprava pogodbe za katero je posrednik posredoval (prodajna, najemna, zakupna ali drugo) s strani univerzitetnega diplomiranega pravnika oz.  odvetnika;

- organizacija cenitve nepremičnine;

- zastopanje v davčnem postopku;

- hramba listin;

3.3. S plačilom za posredovanje se krijejo stroški za  opravljanje poslov iz točke 3.2.

3.4. Po pisnem obvestilu Nepremičninske družbe o opravljenem stiku s tretjo osebo, mora naročitelj v roku 3 (treh) delovnih dni od tega obvestila Nepremičninsko družbo  pisno obvestiti o dejstvu, da ga je predhodno v stik z isto tretjo osebo spravila že konkurenčna (nepremičninska) družba. V nasprotnem primeru se šteje, da je naročitelja v stik s tretjo osebo spravila Nepremičninska družba.

3.5. Smiselno enako, kot to določa 3.4. velja v primeru, ko naročitelj sam najde in naveže stik s tretjo osebo.

 

 

4. DODATNE STORITVE

4.1. Nepremičninska družba lahko za naročitelja opravi dodatne storitve, če se o tem dogovorita z naročiteljem v pogodbi o posredovanju ali s posebnim naročilom, ki  predstavlja dopolnitev pogodbe o posredovanju.

4.2. Kot dodatne storitve se štejejo zlasti:

- priprava osnutka pogodbe, katere predmet je nepremičnina;

- zastopanje v postopkih pridobivanja soglasij, dovoljenj in drugih dokumentov, ki so potrebni za sklenitev pogodbe, katere predmet je nepremičnina,

- urejanje pravnega stanja nepremičnine;

- hramba denarnih sredstev na fiduciarnem računu;

- pisna ocena vrednosti nepremičnine s strani pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oz. sodnega cenilca;

- pravno svetovanje s področja prometa  z nepremičninami (univ.dipl.iur).

4.3. Cene dodatnih storitev so določene v vsakokrat veljavnem ceniku nepremičninske družbe.

4.4. Nepremičninska družba je upravičena do plačila za  opravljene dodatne storitve tudi, če Pogodba, katere predmet je nepremičnina, ni bila sklenjena.

 

5. PLAČILO ZA POSREDOVANJE

5.1. Višino plačila za posredovanje nepremičninska družba  in naročitelj dogovorita s pogodbo o posredovanju.

5.2. Plačilo za posredovanje v primeru nakupa ali prodaje za isto nepremičnino znaša največ 4 % od pogodbene cene. Ta omejitev pa ne velja, kadar je pogodbena vrednost nepremičnine manjša od 10.000,00 EUR.

5.3. V plačilo za posredovanje ni vračunan davek na dodano  vrednost (v nadaljevanju: DDV), zato se ob izstavitvi  računa plačilo  za posredovanje poveča za vrednost DDV.

5.4. V primeru, da nepremičninska družba katerega posla iz  točke 3 teh Splošnih pogojev ne opravi, ker to ni potrebno zaradi okoliščin posameznega primera, ali na izrecno željo naročitelja, naročitelj nima pravice zahtevati znižanja plačila za posredovanje.

5.5. V plačilo za posredovanje niso vključeni stroški notarskih storitev, davki, sodne in upravne takse, nadomestila za potrdila in dovoljenja, potrebna za veljavno sklenitev pogodbe, ter stroški dodatnih storitev iz točke 4 teh  Splošnih pogojev.

5.6. Nepremičninska družba pridobi pravico do plačila za  posredovanje, ko je sklenjena pogodba, pri sklenitvi katere je  posredovala.

5.7. Nepremičninska družba ne more zahtevati niti delnega plačila za posredovanje pred sklenitvijo pogodbe, katere predmet je nepremičnina.

5.8. Plačilo za posredovanje nepremičninska družba zaračuna naročitelju na podlagi sklenjene pogodbe o  posredovanju.

5.9. Če je med pogodbenima strankama prodajne, najemne, zakupne ali druge pogodbe za določeno nepremičnino  dogovorjeno, da plačilo za posredovanje plačata obe stranki, se znesek iz prejšnjega odstavka razdeli.

5.10. Nepremičninska družba ima pravico do celotnega plačila tudi, če naročitelj ali tretja oseba pozneje odstopita od že sklenjene Pogodbe, katere predmet je nepremičnina.

5.11. Nepremičninska družba in naročitelj se dogovorita, da ima nepremičninska družba pravico do plačila za  posredovanje tudi, kadar naročitelj sam najde tretjo osebo, s katero sklene pogodbo, ki je bila predmet posredovanja. Plačilo za posredovanje iz prejšnjega stavka  mora temeljiti na že opravljenih poslih in ne sme presegati ene četrtine s pogodbo dogovorjenega plačila za posredovanje. V primeru, če je tretja oseba naročiteljev ožji družinski član, je naročitelj dolžan plačati s pogodbo dogovorjeno plačilo za  posredovanje v celoti.

5.12. Nepremičninska družba ima pravico do plačila za  posredovanje tudi v primerih, ko naročitelj oziroma njegov ožji družinski član sklene pogodbo katere predmet je nepremičnina, s tretjo osebo, s katero je naročitelja spravila v stik Nepremičninska družba in je bila ta pogodba sklenjena v šestih mesecih po prenehanju pogodbe o posredovanju.

 

6. POVRNITEV STROŠKOV

6.1. Če se stranki s pogodbo o posredovanju izrecno dogovorita, si nepremičninska družba v skladu z drugim odstavkom 848. Člena Obligacijskega zakonika lahko pridrži  pravico do povračila dejanskih stroškov, ki so ji nastali v zvezi z opravljanjem storitev posredovanja iz točke 3. Splošnih pogojev, in sicer tudi v primeru, če pogodba,  katere predmet je nepremičnina, ni bila sklenjena.

6.2. Naročitelj, ki se je pogajal za sklenitev pogodbe za nepremičnino, ne da bi imel namen skleniti pogodbo, plača stroške in škodo, ki jo je povzročil nepremičninski družbi. Enako stroške plača tudi naročitelj, ki je imel namen skleniti pogodbo, pa je ta namen brez utemeljenega razloga opustil in tako nepremičninski družbi povzročil stroške in škodo (20. Člen Obligacijskega zakonika).

 

7. VAROVANJE INTERESOV NAROČITELJA  IN TRETJE OSEBE 

7.1. Nepremičninska družba mora pri opravljanju storitev posredovanja v prometu z nepremičninami naročitelja na  primeren način seznaniti z vsemi okoliščinami, ki so pomembne za uresničitev naročiteljevih interesov.

7.2. Nepremičninska družba mora ustrezno varovati tudi interese tretje osebe, ki jo je spravila v stik z naročiteljem zaradi pogajanj o pogodbi, katere predmet je nepremičnina in ravnati nepristransko, razen kadar na podlagi izrecnega  dogovora z naročiteljem zastopa samo naročiteljeve interese. Kadar nepremičninska družba na podlagi dogovora z naročiteljem oziroma investitorjem pri posredovanju zastopa izključno naročiteljeve interese, mora tretjo osebo, s katero je naročitelja spravila v stik, jasno in pisno opozoriti, da nastopa v vlogi zastopnika in ne posrednika.

7.3. Kadar nepremičninska družba opravlja storitve posredovanja za naročitelja, ki želi ostati anonimen, nepremičninska družba ni zavezana tretji osebi, ki bi z naročiteljem želela skleniti pravni posel, izdati identitete naročitelja vse do sklenitve pogodbe, katere predmet je nepremičnina.

 

8. FIDUCIARNI RAČUN

8.1. Nepremičninska družba sme sprejeti od naročnika ali  tretje osebe v zvezi z izvedbo pogodbe, katere predmet je  nepremičnina, v hrambo denarna sredstva, če ima z banko sklenjeno pogodbo o vodenju fiduciarnega računa in če jo naročitelj ali tretja oseba za to pisno pooblasti.

 

9. ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI ZA ŠKODO

9.1. Nepremičninska družba ima zavarovano poklicno  odgovornost za škodo. Zavarovanje krije odgovornost za  škodo, ki bi utegnila nastati naročitelju ali tretji osebi  s kršitvijo pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami na ozemlju Republike Slovenije. Naziv zavarovalnice, številko zavarovalne police ter zavarovalna vsota so navedeni v pogodbi o posredovanju.

 

10. EKSKLUZIVNA POGODBA O POSREDOVANJU

10.1. V primeru, da naročitelj in Nepremičninska družba skleneta ekskluzivno pogodbo o posredovanju za določeno nepremičnino, naročitelj v času veljavnosti pogodbe v zvezi z isto nepremičnino ne sme skleniti pogodbe o posredovanju  s konkurenčno nepremičninsko družbo ali preko kogarkoli tretjega oglaševati ali prodajati iste nepremičnine.

 

11. PRENOS STORITEV POSREDOVANJA

11.1. Nepremičninska družba lahko po dogovoru z naročnikom prenese storitve posredovanja na druge  nepremičninske družbe.

11.2. V primeru prenosa storitev posredovanja na drugo nepremičninsko družbo ostane naročitelj v pogodbenem  razmerju le z Nepremičninsko družbo, s katero je sklenil pogodbo o posredovanju. Nepremičninska družba pa mora  naročitelju izročiti seznam nepremičninskih družb, na katere prenaša naročilo.

 

12. DRUGE OBVEZNOSTI NAROČITELJA

12.1. Naročitelj mora nepremičninski družbi predložiti vso razpoložljivo dokumentacijo, ki se nanaša na nepremičnino, ki je predmet posredovanja (zlasti dokazila o lastništvu, zemljiškoknjižni izpisek, pogodbe, gradbeno dovoljenje, lokacijsko informacijo in vse ostale listine).

12.2. Naročitelj jamči za resničnost, točnost in popolnost posredovanih podatkov oziroma dokumentacije.

12.3. Naročitelj mora nemudoma, najkasneje pa v 8 (osmih) dneh od spremembe, pisno obvestiti Nepremičninsko družbo o vsaki spremembi svojih interesov (prodajna cena, datum vseljivosti nepremičnine ipd.) ter o vsaki  spremembi dejanskega ali pravnega stanja nepremičnine.

12.4. Naročitelj bo v primeru, da bo nepremičnino tržil tudi sam ali pri konkurenčnih nepremičninskih družbah, nepremičnino tržil pod enakimi pogoji, kot so dogovorjeni s Pogodbo o posredovanju;

12.5. Naročitelj bo v primeru, da sam ali s posredovanjem konkurenčne nepremičninske družbe najde tretjo osebo, s katero sklene pogodbo ali predpogodbo, katere predmet je nepremičnina, nemudoma, najkasneje  pa v roku 8 (osmih) dni od sklenitve takšne pogodbe oziroma predpogodbe Nepremičninsko družbo o tem pisno obvestil.

 

13. NEPOŠTENA RAVNANJA NAROČITELJA

13.1. Naročitelj je dolžan povrniti nepremičninski družbi vso škodo, ki nepremičninski družbi nastane zaradi naročiteljeve kršitve pogodbenih obveznosti.

13.2. Kot hujše kršitve pogodbe o posredovanju se štejejo zlasti naslednja naročiteljeva ravnanja:

1. naročitelj nepremičninski družbi brez utemeljenih razlogov onemogoča vodenje ogledov nepremičnine;

2. naročitelj krši dogovor o ekskluzivnosti pogodbe o  posredovanju;

3. naročitelj sam ali pri drugih nepremičninskih družbah nepremičnino trži pod ugodnejšimi pogoji, kot so dogovorjeni s pogodbo o posredovanju;

4. naročitelj Nepremičninske  družbe ne obvesti ali ne obvesti pravočasno o sklenitvi pogodbe ali predpogodbe, katere predmet je nepremičnina, s tretjo osebo, ki jo najde sam;

5. naročitelj v nasprotju z dobro vero in poštenjem ne  pristopi k pogajanjem za sklenitev pogodbe ali brez utemeljenega razloga noče skleniti pogodbe, katere predmet je nepremičnina, s tretjo osebo, s katero ga je v stik spravila Nepremičninska družba;

6. naročitelj posreduje tretjim osebam informacijo in podatke, ki so zaupne narave in štejejo kot poslovna skrivnost.

 

14. PRAVICA DO PRIDOBITVE PODATKOV

14.1. Nepremičninska družba v primeru, da naročitelj odstopi od pogodbe o posredovanju oziroma ne sklene pogodbe, katere predmet je nepremičnina, lahko opravi poizvedbe o morebiti sklenjeni pogodbi, katere predmet je nepremičnina.

 

15. OBVEZNOSTI PO ZAKONU O PREPREČEVANJU PRANJA DENARJA IN FINANCIRANJU TERORIZMA

15.1. Nepremičninska  družba  je v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma pri sklepanju poslovnih razmerij in transakcijah nad zakonsko predpisanim zneskom ter v drugih primerih, določenih s predpisi, dolžna opraviti pregled stranke, ki zajema:

1. ugotavljanje in preverjanje identitete stranke;

2. ugotavljanje dejanskega lastnika stranke, če je stranka pravna oseba;

3. pridobitev podatkov o namenu in predvideni naravi poslovnega razmerja ali transakcije ter drugih podatkov po zakonu;

4. redno skrbno spremljanje poslovnih aktivnosti, ki jih stranka izvaja pri Nepremičninski družbi.

15.2. Naročitelj je seznanjen, da ima nepremičninska družba z namenom izpolnitve svojih obveznosti po prejšnji točki pravico pridobiti in preveriti (tudi z vpogledom v osebni dokument) naslednje osebne podatke stranke in  zakonitega zastopnika stranke:

1. osebno ime,

2. naslov stalnega ali začasnega prebivališča,

3. datum in kraj rojstva,

4. davčno številko,

5. številko, vrsto in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta.


16. VARSTVO, OBDELAVA IN UPORABA OSEBNIH IN ZAUPNIH PODATKOV 

16.1. Vse informacije in podatki, ki jih naročitelj pridobi pri  Nepremičninski družbi so zaupne narave in štejejo kot poslovna skrivnost, razen informacij in podatkov, ki so javno dostopni.

16.2. Zaradi izpolnjevanja obveznosti po pogodbi o  posredovanju ter obveznosti, ki jih nepremičninski družbi  nalaga Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja  terorizma, lahko Nepremičninska družba skladno s predpisi, ki urejajo osebno izkaznico in potne listine vpogleda in prepiše podatke z osebnega dokumenta (osebno ime,  naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva, davčno številko ter številko, vrsto in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta).

16.3. Kadar to izrecno narekuje narava posameznega posla (n.pr. overitev podpisa naročitelja ali tretje osebe ipd…), sme  Nepremičninska družba, na podlagi pisne privolitve imetnika iz katere izhaja v naprej določen namen, fotokopirati imetnikov osebni dokument.

Nepremičninska družba na fotokopiji osebnega dokumenta označi:

1. da gre za fotokopijo,

2. svoj naziv,

3. izrecno določen namen fotokopiranja,

4. pravno podlago za fotokopiranje – jasno razvidna  pisna privolitev imetnika osebnega dokumenta.

16.4. Nepremičninska družba se zavezuje, da ne bo nadalje kopirala osebnega dokumenta naročitelja. Nepremičninska družba kopije osebnega dokumenta ne sme hraniti v elektronski obliki.

16.5. Nepremičninska družba se zavezuje k varovanju vseh osebnih podatkov v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov. Vsi osebni podatki bodo uporabljeni le za namen sklepanja, izvajanja, spreminjanja in prekinitve  pogodbe o  posredovanju, in pogodbe katere predmet je nepremičnina.  Za kakršnokoli uporabo osebnih podatkov v druge namene bo nepremičninska družba predhodno pridobila pisno soglasje naročitelja.

 

17. ČAS TRAJANJA POGODBE IN ODPOVED POGODBE

17.1. Pogodba o posredovanju je sklenjena za določen čas devetih (9) mesecev, razen če se stranki ne dogovorita za  krajši čas.

17.2. Po poteku obdobja iz prejšnje točke lahko stranki skleneta novo pogodbo o posredovanju.

17.3. Pogodba preneha veljati:

1. s potekom časa,

2. z odpovedjo pogodbe o posredovanju,

3. z izpolnitvijo pogodbe o posredovanju in

4. v drugih primerih, ki jih določa zakon.

17.4. Stranki lahko kadarkoli odpovesta pogodbo o posredovanju, če to ni v nasprotju z dobro vero in poštenjem. Odpoved mora biti podana v pisni  obliki.

 

18. VELJAVNO PRAVO

Za presojanje pogodbe o posredovanju in Splošnih pogojev ter za vprašanja, ki jih pogodba o posredovanju  in Splošni pogoji ne urejata, se uporablja Kodeks dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami, ki ga je  sprejelo Združenje družb za nepremičninsko posredovanje pri GZS - Zbornici za poslovanje z nepremičninami in slovensko pravo brez kolizijskih pravil.

 

19. REŠEVANJE SPOROV

19.1. Morebitne spore, ki bi izvirali iz te pogodbe o posredovanju ali v zvezi z njo, bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno.

19.2. Če sporazumna rešitev spora ni mogoča, je v primerih, ko gre za pogodbe s potrošniki pristojno sodišče v Ljubljani.

 

20. VELJAVNOST IN OBJAVA SPLOŠNIH POGOJEV

20.1. Splošni pogoji veljajo od 15.05.2015.

20.2. Vsakokrat veljavni splošni pogoji so objavljeni  na spletnem naslovu: External link opens in new tab or windowwww.nepremicninska-agencija.si